Stavební projekty a řízení

Provedu Vás pořízením Vašeho domu od studie po kolaudaci

Po vystudování Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí (ročník 2004-2008) jsem se vrhla do praxe v jedné menší projekční kanceláři, kde jsem setrvala 4 roky.
Poté jsem se přesunula do větší firmy, abych kromě projekce získala praxi také přímo na stavbě. Postupně jsem začala pro zaměstnavatele jako investora vykonávat inženýrskou činnost a technický dozor investora. Mám zkušenosti s výběrem dodavatelů, smluvními vztahy a základními předpisy BOZP, a to i na rozsáhlejších stavbách, které zahrnovaly i technologická zařízení a několik stavebních objektů.
Z mnoha důvodů jsem se po třech letech v této pozici rozhodla založit vlastní živnost.
Stavařina pro mě není jen zaměstnáním, ale také koníčkem, který mě baví.
Více informací najdete
G+

Projekty


Potřebujete rekonstruovat dům, něco přistavět, zbourat nebo přeměnit prostor pod střechou v obytné podkroví? Pak potřebujete projekt. Projekt si můžete nechat zhotovit i tehdy, pokud nepotřebujete na dané úpravy povolení, ale netroufáte si sami a chcete na návrh odborníka.


Projekt z pohledu stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.) potřebujete při různých záměrech se stavbou, a to:

  • Projekt stavby vyžadující ohlášení (seznam staveb, které vyžadují ohlášení je uveden v §104
  • zák. 183/2006 Sb.)
  • Projekt stavby vyžadující stavební povolení
  • Projekt stavby vyžadující územní rozhodnutí
  • Projekt pro provádění stavby -tento druh projektu často stavebníci přehlížejí jako ztrátu času a peněz. S dobrým projektantem ovšem naopak peníze tímto projektem šetříte. Pokud si navíc objednáte i kvalitní výkaz výměr, budete na výlohy za stavbu dostatečně připraveni a kontrola práce firmy na stavbě v souladu s výměrami v projektu je snadnější. Prováděcí projekt řeší detaily, které projekt pro stavební povolení neřeší, např. výběr materiálu s ohledem na cenu a pracnost, rozvody zdravotechniky, apod.
  •  Projekt pro povolení odstranění stavby
  •  Projekt pro povolení změny užívání stavby (např. z garáže chcete mít provozovnu cykloservisu)

A dále projekt, který prochází ohláškou, stavebním povolením nebo územním řízením

  • Projekt změny stavby před dokončením (velké změny oproti původní dokumentaci pro stavební povolení vyžadující vyjádření dotčených orgánů správy a stavebního úřadu)

Projekty pro potřeby majitele objektu a stavebního úřadu

  • Projekt skutečného provedení stavby (zmapuje drobné změny oproti prováděcí dokumentaci nebo dokumentaci pro stavební povolení – nutné pro kolaudaci).
  • Zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby) – každý majitel objektu má ze zákona povinnost ho nejen udržovat, ale také vlastnit aktuální dokumentaci stavby. Stává se například, že zdědíte chatu, ale neexistuje k ní dokumentace nebo povolení. Nebo chcete navrhnout interiér či nové rozvody, ale chybí Vám půdorys. Tyto situace se řeší právě pasportem stavby.
Nevíte, který projekt pro své potřeby přesně potřebujete? Pro laika může být těžké se v tom vyznat. Stačí mě kontaktovat a já Vám poradím, popřípadě pro Vás potřebné povolení vyřídím.
Projekty zpracovávám digitálně v CAD programu, hotový projekt Vám předám elektronicky v PDF a tištěný ve 4-ti vyhotoveních (2 ks pro stavební úřad, jeden se Vám pak vrátí ověřený, ten je nutný si založit, 1 ks na obec, pokud nemá vlastní stavební úřad, 1 ks na stavbu). Pokud byste potřebovali více kopií, není problém, ale nejsou již zahrnuty do ceny projektu a platí se zvlášť.

Inženýring


Inženýring znamená výkon inženýrské činnosti pro stavebníka. Tato činnost zahrnuje zabezpečení přípravy a realizace stavby.


Stavebník (neboli investor) si najme osobu vykonávající inženýrskou činnost, pokud si sám netroufá na organizaci své investice. Nejedná se přitom pouze o vyřízení potřebného povolení a vyjádření dotčených orgánů, ale může jít i o celkovou koordinaci pořízení investice jako takové, od zprostředkování projektu po kolaudaci stavby. Tyto činnosti jsou vykonávány za investora na základě mandátní smlouvy (investor je mandant, osoba vykonávající inženýring mandatář) a plné moci, která stanoví míru zastupování investora. Mandatář přitom maximálně chrání a zastupuje zájmy investora.
Pokud si tyto služby u mě objednáte, můžete mi poslat svou obvyklou smlouvu a plnou moc nebo Vám tyto dokumenty poskytnu. Může přitom jít o stavbu chaty nebo rodinného domu až po stavbu výrobní haly či komunikace.
Inženýrská činnost se platí hodinovou sazbou, a to 350 kč/h. Při cenových nabídkách jsem schopna cenu (strávený čas) odhadnout, ale výsledná cena se může mírně lišit v závislosti na typu stavby a požadavcích úřadů.

Konzultace

Máte vyhlédnutý dům ke koupi, ale nejste si jistí jeho technickým stavem či mírou oprav, které bude potřebovat? Objednejte si u mě konzultaci. Provedu prohlídku domu a zhodnotím jeho technický stav, popřípadě jeho potenciál k úpravám. Výsledkem bude technická zpráva s obrazovou přílohou. Hodinová sazba je 300 Kč/h.

Stavební dozor


Dozory nad stavbou se dělí do těchto kategorií:


Stavební dozor

Stavební dozor investor potřebuje tehdy, pokud si chce stavbu stavět svépomocí, protože to vyžaduje stavební zákon (§2 z. 183/2006 Sb.). Pokud pro investora staví firma oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (doporučuji si vždy nechat od prováděcí firmy toto oprávnění předložit, protože se hlásí stavebnímu úřadu), stavební dozor vykonává automaticky stavbyvedoucí. Nemůže to být ovšem kdokoli. Zákon stanovuje minimální požadavky, a to vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a 3 roky praxe při provádění staveb. Je oprávněn dělat zápisy do stavebního deníku. Povinnosti stavebního dozoru jsou uvedeny v §153 z. 183/2006 Sb.

Technický dozor investora

Technický dozor investora (ve zkratce TDI) je ve smluvním vztahu s investorem, zastupuje jeho zájmy ,na staveništi, kontroluje kvalitu prováděných prací, soulad s projektovou dokumentací a rozpočtem, komunikuje se stavbyvedoucím a může pořádat kontrolní dny, na který zve všechny zúčastněné. Často tento dozor vykonává osoba, která pro danou stavbu vykonávala i inženýrskou činnost. Někdy je tento dozor uváděn i jako součást inženýrské činnosti. TDI je najímán většinou na větší stavby, ale hodí se i na stavbu rodinného domu, pokud investor nechce o změnách na stavbě rozhodovat sám nebo nemá čas se stavbě dostatečně věnovat. Je oprávněn dělat zápisy do stavebního deníku. Na TDI není žádným zákonem kladen nějaký kvalifikační požadavek, přesto to obvykle bývají lidé se stavebním vzděláním a praxí.

Autorský dozor

Autorský dozor (zkratka je AD) vykonává projektant nebo tým projektantů, kteří se podíleli na projektové dokumentaci ke stavbě. AD se většinou vykonává v případě, že je provedena i dokumentace pro provádění stavby. AD také může pomoci při změnách na stavbě, protože projekt zná nejlépe. AD s TDI může například provést kontrolu stavby před převzetím a odhalit tak možné vady a nedostatky stavby, které by v budoucnu mohly způsobit problém a stát investora nemalé peníze.

Já nabízím technický dozor investora, jako osoba, která má v tomto druhu dozoru několikaletou praxi.
Pokud si u mě objednáte i prováděcí dokumentaci stavby, můžu pro Vás vykonávat i autorský dozor.
Tyto služby jsou zpoplatněny stejnou cenou, jako inženýrská činnost, tzn. 350 kč/h.
Celková částka za TDI nebo AD může být i věcí dohody. Na všechny služby zhotovuji smlouvu o dílo.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji Vám, že jste si našli čas pro komentář na můj blog!